Feedback om webbplatsen

Kundvillkor

Villkor och bestämmelser

Dessa är de villkor och bestämmelser som reglerar alla bokningar som görs genom våra bokningstjänster, antingen de görs genom vår webbplats, vår mobila webbplats, eller vår mobilapplikation (gemensamt kallade ”Hostelbookers webbplatser”) All hänvisning till ”vi”, ”oss” eller ”vår” i dessa villkor och bestämmelser hänför sig till Hostelworld.com Limited (“Hostelworld”), som driver Hostelbookers webbplatser. Din användning att Hostelbookers webbplatser och alla bokningar du gör genom Hostelbookers webbplatser lyder under dessa villkor och bestämmelser (”villkoren”). Du samtycker till att använda Hostelbookers webbplatser i enlighet med och som föremål för dessa villkor. Om du inte samtycker till dessa villkor, vänligen använd inte Hostelbookers webbplatser och gör ingen bokning genom Hostelbookers webbplatser.

Om oss

Om du vill ha mer information om, vänligen gå in på fliken ”Om oss” på Hostelbookers.com webbplats http://www.hostelworldgroup.com/about-us/company-overview. Om du skulle vilja kontakta oss i samband med att du använder Hostelbookers webbplatser, eller i samband med att du bokar resetjänster, vänligen skicka ett e-postmeddelande till customerservice@hostelbookers.com

1. Bokningar

 1. Vi underlättar behandling och bokning av boende och andra resetjänster (”resetjänsterna”). Vi tillhandahåller inte, äger eller driver inte några resetjänster själva och i synnerhet tillhandahåller, äger eller driver vi inte någon inhysning.

 2. Du bekräftar att du är tillräckligt gammal för att använda Hostelbookers webbplatser i enlighet med lag, ingå avtal och åta dig bindande lagenliga skyldigheter för varje ansvarsskyldighet du kan ådra dig genom att du använder Hostelbookers webbplatser. Du förstår att du är ekonomiskt ansvarig för all din användning av Hostelbookers webbplatser, inklusive sådan användning av andra personer som har tillgång till din inloggningsinformation.

 3. När du gör en bokning genom att använda Hostelbookers webbplatser samtycker du till att ingå ett avtal för resetjänster och ditt avtal för resetjänsterna (inklusive boende) är med resetjänstleverantören, inte Hostelworld, eftersom vi bara verkar som ombud för resetjänstleverantören. Det är resetjänstleverantörens ansvar att leverera resetjänsterna till dig. Vi ansvarar inte för fullgörande av någon bokning som görs genom Hostelbookers webbplatser, eller för kvaliteten på något boende, eller någon annan resetjänst som har bokats.

2. Att beställa eller avbeställa en bokning

 1. När du gör en bokning måste du betala en icke-återbetalningsbar depositionsavgift (som en delbetalning av det totala bokningsvärdet) som alltid är icke-återbetalningsbar, såvida du inte utnyttjar vår betalningsskyddstjänst, som är föremål för ytterligare villkor som du hittar här https://se.hostelbookers.com/betalning-protection/. Vi tar ut denna depositionsavgift för och på uppdrag av den relevanta leverantören av resetjänsterna.

  Du kan också behöva betala en fast bokningsavgift, vilken är vår avgift för att göra bokningen. Vid de tillfällen vi uppbär en bokningsavgift är den under alla omständigheter ej återbetalningsbar.

  När det gäller ej återbetalningsbara bokningar ger du resetjänstleverantören rätt att debitera ditt kreditkort eller debetkort kostnadsbeloppet för bokningen du har gjort vid bokningen slutförande. För all övriga bokningar kommer du vid ankomsten vara ansvarig inför resetjänstleverantören för att betala kostnadsbeloppet för bokningen som du har gjort. Du kommer även att ansvara för eventuella övriga betalningar för tilläggstjänster som du senare har avtalat med resetjänstleverantören, och i tillämpliga fall, för betalning till resetjänstleverantörens avgifter och skatter, i enlighet med med villkor- och bestämmelser för handel som den resetjänstleverantören använder sig av.

 2. Du måste använd ett kredit eller debetkort för att garantera en bokning. Genom att du gör en bokning med ditt kreditkort eller debetkort, samtycker du till att acceptera den berörda avbeställnings- och no-showpolicyn som resetjänstleverantören har uppställt i sina villkor och bestämmelser Om du avbryter din bokning efter den tillåtna tidsfristen som anges i resetjänstleverantörens villkor och bestämmelser (eller om du inte lyckas anlända vid din avtalade incheckningstid), ger du resetjänstleverantören rätt att utan vidare hänvisning debitera ditt kredit- eller debetkort ett belopp som inte överstiger avgiften för en övernattning (när det gäller boende) eller eventuellt annat belopp som anges i resetjänstleverantörens villkor och bestämmelser.

 3. Om du inte anländer i tid till den avtalade incheckningstiden kan det leda till att hela din bokning avbeställs. Eventuella ändringar av din bokning ska meddelas och avtalas med resetjänstleverantören direkt (men ingen återbetalning av hela, eller en del av, depositionen kommer att göras). När du gör en bokning ska det vara ditt ansvar att meddela resetjänstleverantören eventuella behov eller specialfaciliteter du eller en medlem i ditt sällskap kan behöva till följd av medicinska tillstånd.

 4. När en bokning bekräftas kommer vi att för varje utfärda bokningsbekräftelsen för resetjänstleverantören del, men vi kommer inte att tillhandahålla information om eventuella avgifter för tilläggstjänster. Vi kommer att sträva efter att se till att bokningsbekräftelsen inkluderar uppgifter om alla skatter som debiteras av resetjänstleverantören. Vänligen se artikel 9.6 nedtill gällande detta. Vi rekommenderar starkt att du efter att bokningsbekräftelsen har mottagits kontrollerar och bekräftar till resetjänstleverantören de exakta villkoren och bestämmelserna i enlighet med vilka resetjänstleverantören gör den reserverade tjänsten tillgänglig för dig . Referensnumret som inkluderas i bokningsbekräftelsen bör anges vid alla förfrågningar, och vid avbokning och ändring av bokningen.

 5. Du kan säga upp din bokning i enlighet med leverantörens uppsägningspolicy som den anges på bokningsbekräftelsen och sidan för detaljerad beskrivning av boendet, det är normalt minst 24 timmar innan det avtalade incheckningsdatumet. Vänligen observera att om du avbeställer en ej återbetalningsbar bokning kommer du att återbetalas kostnaden för din bokning av resetjänstleverantören. Vänligen avbeställ genom att kontakta resetjänstleverantören direkt genom kontaktuppgifterna som anges i din bokningsbekräftelse. Se till att tillhandahålla din boknings referensnummer tillsammans med avbokningen.

 6. Om du inte har använd dig av vårt avbokningsskydd och du avbeställer din bokning kommer depositioner och bokningsavgifter inte återbetalas oavsett hur långt på förhand du gör avbokningen. Observera att även om din deposition och bokningsavgift inte kommer att återbetalas under några omständigheter, måste du lämna förhandsbesked inom den tidfrist som reseleverantören anger i din avbokningspolicy för att inte debiteras någon extra betalning för att ”inte ha dykt upp” (se artikel 2.2 ovantill)

 7. Depositionen och bokningsavgiften som du betalar kommer att vara betalbar i den valuta du anger som ”betalningsvaluta” när du gör din bokning. När priset för boendet har angetts av resetjänstleverantören i en annan valuta, kommer depositionsbeloppet som du kommer att debiteras i din köpvaluta beräknas genom att depositionsbeloppet konverteras till din köpvaluta genom Hostelworlds standardiserade växelkurser.

3. Ansvarsskyldighet och ansvarsfriskrivning

 1. Om det uppstår problem med ditt boende eller andra resetjänster bör du kontakta resetjänstleverantören. Om du har problem med bokningen som du har gjort vid Hostelbookers webbplatser, kontakta oss direkt via customerservice@hostelbookers.com.

 2. Vi verkar endast som ombud för resetjänstleverantören, och i egenskap av det är vi inte en part i avtalet mellan dig och resetjänstleverantören för att tillhandahålla resetjänster (inklusive boende) och vi har inget ansvar eller skadeståndsskyldighet gentemot dig när det gäller avtalsvillkoren. Vi ansvarar till exempel inte för:

  1. hur korrekta eller fullständiga beskrivningarna av boende och andra resetjänster är (inklusive taxor, tillgänglighet och betygssättning) som visas på Hostelbookers webbplats, eller kvaliteten på eller lämpligheten för boendet och andra resetjänster som bokas, eller kan komma att bokas via Hostelbookers webbplats.

  2. fullgörandet av en bokning som görs via Hostelbookers webbplatser, inklusive resetjänstleverantörers handlingar eller försummelser, uppsägning av bokning från en resetjänstleverantörs sida av någon som helst orsak, eller någon underlåtenhet av denna resetjänstleverantör att tillhandahålla hela, eller en del av den bokade tjänsten.

  3. något fel, eller misslyckande, med att göra eller registrera bokningen, som beror på omständigheter som ligger bortom vår kontroll (som t. ex. strömavbrott).

 3. Vare sig vi, eller någon av våra chefer, anställda, närstående företag eller andra företrädare, kommer att vara ansvarsskyldiga gentemot dig (eller någon medlem i ert bolag, närstående företag eller någon annan person eller part som har ett intresse i bokningen) för: (I) indirekt, bestraffande, speciella, eller följdmässiga förluster eller skador, (ii) förlust av uppgifter, inkomst, vinst, affärsverksamhet, möjlighet, anseende, goodwill, eller (iii) förlust av eller skada på egendom, som i varje fall uppstår på grund av, eller i samband med användningen av någon information, produkter, tjänster, faciliteter och/eller de material som erbjuds genom Hostelbookers webbplatser, även om vi har informerats om möjligheten till sådan förlust eller skada, eller om sådan förlust eller sådana skador var rimligt förutsebara.

 4. Vår maximala sammanlagda ansvarsskyldighet gentemot dig (och varje annan part som har ett intresse i bokningen) i relation till någon bokning som har gjorts genom oss (genom avtal, skadeståndslag, eller på annat sätt) ska begränsas till endast värdet för bokningsavgiften som har betalats för den bokningen. Innan du gör en bokning bör du se till att du har tittat igenom resetjänstleverantörens villkor och bestämmelser och att de är godtagbara för dig.

 5. Vi har inte besökt alla boenden som förtecknas på Hostelbookers webbplatser och gör inte rutinkontroller av boendena. Resetjänster (inklusive boenden) som förtecknas på Hostelbookers webbplatser är inte, och bör inte uppfattas som, en specifik rekommendation från vår sida eller som ett påstående om att resetjänsterna kommer att passa ditt syfte, eller att resetjänsterna kommer att vara av en särskild kvalitet.

 6. Förutom utöver vad som i övrigt anges i dessa villkor, och i lagens högsta möjliga utsträckning exkluderas härmed alla påståenden, garantier, och villkor, inklusive de som antyds av lag eller på annat sätt, inklusive, men utan begränsning till, påståenden, garantier, eller åtaganden om någon av tjänsterna, faciliteterna, information och/eller material på Hostelbookers webbplatser, inklusive utan begränsning deras korrekthet, fullständighet eller deras säljbarhet, kvalitet eller lämplighet för ett speciellt syfte. Hostelbookers webbplatser tillhandahålls på en strikt aktuell basis och vi garanterar i synnerhet inte att informationen som publiceras på Hostelbookers webbplatser kommer att vara felfri, eller att Hostelbookers webbplatser kommer att vara virusfria eller utan buggar.

 7. Ingenting i dessa villkor ska gälla för att utesluta eller begränsa ansvarsskyldighet som uppstår på grund av: (I) bedrägeri eller falsk framställning, eller (11) eller personskada.

4. Kredit- och debetkortsäkerhet

 1. Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att alla kredit- och debetkorttransaktioner som genomförs via Hostelbookers webbplatser är säkra. Om EMELLERTID ej godkända debiteringar dyker upp på bankutdrag för något kredit- eller debetkort som du har använt på Hostelbookers webbplatser vid något tillfälle, under eller efter att du gjorde din bokning, genomförde din transaktion eller eller angav dina kortuppgifter till Hostelbookers webbplatser, ska inte Hostelworld vara betalningsskyldigt eller ansvarigt på något sätt för någon skada eller förlust av något slag som har uppstått på grund av, eller i samband med nämnda användning, transaktion, eller angivande, förutom när sådana obehöriga debiteringar uppstår som ett direkt resultat av vår försummelse och lyder under någon lagstadgad rättighet som du har.

5. Immateriella rättigheter och webblänkar

 1. Informationen, innehållet, mjukvara, grafik, text, ljud, bilder, knappar, varumärken servicemärken, handelsnamn och logotyper (”Material”) som finns på Hostelbookers webbplatser skyddas av kopieringsrätt, varumärken, databasrättigheter och övriga immateriella rättigheter. Parterna samtycker härmed till att vi eller våra licenstagare (som det kan förhålla sig) innehar all rätt, ägande, intresse och immateriell äganderätt i och till materialet. Vi beviljar dig en begränsad, återkallningsbar, ej överlåtelsebar, licens att använda Hostelbookers webbplatser för ditt personliga icke-kommersiella syften i syfte att du ska få åtkomst till Hostelbookers webbplatser och göra bokningar i enlighet med dessa villkor (den ”Begränsade licensen”). Du får, förutom när du utnyttjar i din begränsade licens, ändra, kopiera, distribuera, överföra, förevisa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa härlett arbete från, överlåta eller sälja några material. Förutom när det gäller den begränsade licensen ska ingenting i dessa villkor uppfattas som att överlåta eller bevilja (underförstått eller på annat sätt) någon licens eller rättighet i eller till materialen.

 2. Hostelbookers webbplatser kan innehålla hyperlänkar till webbplatser som drivs av andra parter än oss. Sådan hyperlänkar tillhandahålls endast för din referens. Vi kontrollerar inte sådana webbplatser och ansvarar inte för deras innehåll. Att sådan hyperlänkar förekommer på Hostelbookers webbplatser ska inte underförstås som att materialet på sådana webbplatser stöds, eller att det föreligger någon koppling till deras operatörer.

 3. Hostelbookers webbplatser har gjorts tillgängliga för personlig användning. Du får inte kopiera, övervaka, skärmskrapa, spindla, djuplänka eller reproducera något innehålla, information eller mjukvara som förevisas på Hostelbookers webbplatser för kommersiellt eller konkurrerande syfte.

6. Användargenererat innehåll

 1. Vissa delar av Hostelbookers webbplatser kan låta dig eller tredje parter lägga upp innehåll, recensioner, meddelanden, foton, material eller andra saker (dessa utgör ”Användargenererade innehållsfunktioner”) Du är ensam ansvarig för din användning av sådana användargenererade innehållsfunktioner och använder dem på egen risk. Genom att använda användargenererade innehållsfunktioner samtycker du uttryckligen till att inte lägga upp, ladda upp, överföra, distribuera, lagra, skapa eller på annat vis publicera något av det följande på Hostelbookers webbplatser:

  1. Något meddelande, data, information, text, musik, ljud, foton, grafik, kod eller annat material (”Innehåll”) som är olagliga, ärekränkande, nedsättande, obscena, pornografiska, oanständiga, stötande, trakasserande, hotande, kränkande, provocerande, bedrägliga, inkräktande i integritets- eller publicitetsrättigheter, eller på annat vis stötande eller olämpligt.

  2. Innehåll som kan göra intrång i patent, varumärke, affärshemlighet, kopieringsrätt, eller annan immateriell rättighet eller äganderätt för någon part.

  3. Innehåll som efterliknar någon person eller enhet eller på annat sätt är missvisande för din koppling till en person eller enhet.

  4. Innehåll som kan göra intrång i en tredje parts integritets- eller dataskyddsrättigheter.

  5. Virus, korrumperad data, eller andra skadliga, störande eller skadliga filer; eller

  6. Innehåll som efter vårt godtycke är stötande eller som begränsar eller hindrar någon annan person från att använda eller uppleva Hostelbookers webbplatser, eller som kan utsätta oss eller våra användare för skada eller skadeståndsskyldighet av något slag.

 2. Vi tar inte på oss något ansvar, och är inte skadeståndsskyldiga för något innehåll av något slag som läggs upp, lagras eller laddas upp av dig eller någon tredje part på Hostelbookers webbplatser, eller för någon förlust eller skada som orsakas av det. I egenskap av leverantör av interaktiva tjänster är vi inte ansvarsskyldiga för några påståenden, framställningar eller innehåll som användare tillhandahåller genom användargenererade innehållsfunktioner eller något annat offentligt forum. Även om vi inte har någon skyldighet att gallra, redigera eller övervaka något av innehållet som läggs upp eller distribueras via de användargenererade innehållsfunktionerna förbehåller vi oss rätten efter vårt absoluta gottfinnande att utan förvarning avlägsna, gallra eller redigera allt innehåll som läggs upp eller lagras på Hostelbookers webbplatser vid varje givet tillfälle och av vilken orsak som helst och du är ensam ansvarig för att skapa backupkopior av och byta ut innehåll du lägger upp eller lagrar på Hostelbookers webbplatser för egen kostnad

 3. All användning av användargenererat innehåll eller delar av Hostelbookers webbplatser på något sätt som inte överensstämmer med dessa villkor kan resultera i bl.a. Avslut, eller inställelse av din åtkomst till de användargenererade innehållsfunktionerna och/eller Hostelbookers webbplatser. Vi kan för att efterleva ett beslut från en behörig domstol eller för att skydda våra system, eller Hostelbookers webbplatsanvändare, behandla och röja information som vi har om en användare av Hostelbookers webbplatser som lägger upp eller laddar upp olämpligt och stötande innehåll, inklusive, men utan att vara begränsat till, deras namn, e-postadress, IP-adress, användarhistoria och innehåll som har lagts upp.

 4. Genom att lägga upp eller distribuera innehåll till eller genom Hostelbookers webbplatser, såvida vi inte anger annorlunda:

  1. ger du oss en icke-exkluderande, royaltyfri, evig, överlåtelsebar, oåterkallelig och fullständigt underlicenserbar rätt att använda, reproducera, modifiera, anpassa, översätta, distribuera, publicera, skapa härledda arbeten från och offentligt förevisa och utföra sådant innehåll världen över i alla slags media;

  2. Gör du gällande och garanterar att innehållet som du lägger upp eller distribuerar på annat sätt (i) uppfyller dessa villkor; (ii) är korrekt och inte missvisande; och (iii) inte kommer att utsätta oss för något civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar, eller på annat sätt negativt påverka vår affärsverksamhet eller vårt anseende.

7. Recensioner

 1. Du kan bli ombedd att recensera de resetjänster som du har mottagit. Vi uppskattar all återkoppling, men vänligen observera att resetjänstleverantören i fråga kommer att ha åtkomst till din recension så att de kan agera med anledning av din återkoppling och göra förbättringar Resetjänstleverantörerna kommer att ha dina kontaktuppgifter och kan kontakta dig för att ställa vidare frågor om dina erfarenheter för att de ska kunna göra förbättringar.

8. Allmänt

 1. Dessa villkor är författade på engelska. Om dessa villkor översätts till något annat språk ska den engelska versionen äga företräde.

 2. Vår underlåtenhet att vid något tillfälle eller under en period att genomdriva en eller flera av villkoren ska inte tolkas som ett avstående från dem eller rättigheterna som gäller någon av dem.

 3. Villkoren utgör hela avtalet mellan dig och Hostelworld när det gäller föremålet för dessa villkor och överskrider eventuella tidigare avtal eller framställningar mellan parterna när det gäller föremålet för detta avtal.

 4. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor och även innehållet i Hostelworlds webbplatser av vilket skäl som helst och utan ansvarsskyldighet gentemot dig, någon annan användare eller någon tredje part. Denna rättighet ska inte påverka villkoren såsom du godtog när du gjorde en legitim bokning eller ett legitimt köp genom att använda Hostelbookers webbplatser. Du bör varje gång du loggar in på Hostelbookers webbplatser kontrollera att dessa villkor inte har ändrats.

 5. Dessa villkor och din användning av Hostelbookers webbplatser lyder under Irlands lagar. Du samtycker härmed till att irländska domstolar har exklusiv behörighet i alla tvister som uppstår på grund av eller som har en koppling till användningen av Hostelbookers webbplatser varje gång du tillträder Hostelbookers webbplatser. Användning av Hostelbookers webbplatser är inte tillåtet i någon jurisdiktion som inte ger laga kraft åt alla bestämmelser i dessa villkor, inklusive, utan att begränsas, till denna artikel.

 6. Vårt genomförande av dessa villkor lyder under gällande lagar och rättsprocess, och ingenting som ryms i detta avtal utgör ett undantag för vår rätt att uppfylla förfrågningar eller krav om brottsbekämpande åtgärder som gäller din användning av Hostelbookers webbplatser eller information som tillhandahålls eller insamlas av oss när det gäller sådan användning.

 7. Om någon del av dessa villkor fastställs vara ogiltig eller ej verkställbar, ska den bestämmelse som bedöms vara ogiltig eller ej verkställbar anses ersättas en sådan giltig och verkställbar bestämmelse som ligger närmast möjligt avsikten i den ursprungliga bestämmelsen och återstoden av dessa villkor ska fortsätta gälla.

 8. Även om vi inte kan övervaka våra användares uppförande utanför webbplatsen ska det utgöra ett brott mot dessa villkor om man använder någon information från Hostelbookers webbplatser för att trakassera, eller behandla andra personer illa och skada dem, eller för att ta kontakt med, göra reklam för, efterfråga eller sälja till någon användare eller person utan att de på förhand har gett sitt uttryckliga godkännande.

 9. Samtidigt som våra villkor kräver att resetjänstleverantörer visar sina priser inklusive moms och annans skatt, är det angivna priset i sista hand resetjänstleverantörens ansvar och inte vårt. Du förklarar dig införstådd med att vi inte ska ha någon ansvarsskyldighet gentemot dig när det gäller någon resetjänstleverantörs försök att uppbära mervärdesskatt eller andra skatter från dig vid betalningstillfället som ett tillägg till det förevisade priset , och ditt enda besvär i detta fall ska vara emot resetjänstleverantören.

9. Integritetspolicy

 1. Du hittar samtlig uppgifter om vårt "Meddelande om uppgiftsskydd" här , vilket härmed är införlivat i och utgör en del av dessa villkor.

10. Tvistlösning online

 1. Europeiska kommissionens onlineplattform för tvistlösning finns på följande länk http://ec.europa.eu/odr. Observera att vi för närvarande inte engagerar oss i alternativa tvistlösningar i samband med kundklagomål.

Varför boka med hostelbookers?

Tusentals bäddar och privata rum, nära de saker du planerar att se och göra.
Med prisvärda hostels och billiga hostels är allt du vill se och göra bara ett steg bort."

Gruppbokning?

Grupp bestående av 15 eller mer?

Kontakta oss direkt

Kundservice

Tillgänglig dygnet runt, 7 dagar i veckan

customerservice@hostelbookers.com

Ring oss på:

+353 1 524 5800


Hostelworld.com Limited | Registered office : Floor 2, One Central Park, Leopardstown, Dublin18, Ireland | Registered in Ireland under Company No: 337103